Hits:
Online:

List of Games

Round 1
Ivashko Alexey – Korchitsky Sergey

Game in PSN notation