Hits:
Online:

List of Games

Round 8
Korchitsky Sergey – Iglitsky Eugeny

Game in PSN notation