Hits:
Online:

List of Games

Round 9
Bozzali Ermanno – Iglitsky Eugeny

Game in PSN notation